Talvivaaran ympäristövahinkovastuut eivät ole vielä selvillä

Uutinen 25.9.2017

Emoyhtiö Talvivaara Oyj:n yrityssaneerauksen ja kaivostoimintaa operoineen Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin jälkeen kaivostoimintaa on jatkanut valtion omistama Terrafame Oy. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssia on jatkettu julkisselvitysmenettelyssä joulukuusta 2014 alkaen. Käräjäoikeus vahvisti tämän vuoden kesäkuussa Talvivaara Oyj:n yrityssaneerausohjelman, jonka tarkoituksena on liiketoiminnan tervehdyttäminen.

Kainuun käräjäoikeudessa käsitellyn ympäristörikosasian yhteydessä esitetyt noin 140 yksityisoikeudellista vahingonkorvausvaatimusta erotettiin viime vuonna käräjäoikeuden päätöksellä käsiteltäväksi erillisessä prosessissa. Osa korvausvaatimuksista siirrettiin sovittelumenettelyyn, jossa asianosaisia ovat korvauksenhakijat, konkurssivelallinen ja konkurssipesä. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Terrafame Oy eivät ole antaneet suostumustaan tuomioistuinsovitteluun, joten ne eivät ole siinä mukana.

Syyskuussa 2017 julkisuuteen ilmoitetun tiedon mukaan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on ylivelkainen, eikä valtio katso asiassa olevan oikeudellisia perusteita korvausten maksamiseen. Tällä hetkellä sovittelumenettelyn jatkamisen edellytyksiä selvitetään. Jos sovittelumenettely keskeytyy, jatkuu korvausasioiden käsittely todennäköisesti yleisessä tuomioistuimessa rikosasian saatua lainvoiman. Ympäristörikosasian käsittely jatkuu Rovaniemen hovioikeudessa lokakuussa 2017.

Ympäristövakuuskeskus ei pysty ratkaisemaan korvaushakemuksia

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) vastaa ympäristövahinkovakuutuslain mukaisesti maksukyvyttömien ja tuntemattomaksi jääneiden yritysten aiheuttamista ympäristövahingoista. YVK:n korvausvelvollisuus on kuitenkin ns. viimesijaista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saadakseen korvausta ympäristövahinkovakuutuslain nojalla vahinkoa kärsineen on aiheutuneen ympäristövahingon lisäksi osoitettava, että korvausta ei ole saatu perityksi korvausvelvolliselta maksukyvyttömyyden takia eikä korvausta saada myöskään ko. toimijan vastuuvakuutuksesta. Sama selvittämisvelvollisuus koskee myös mahdollisesta vakuudesta maksettavia korvauksia.

Koska oikeudenkäyntiprosessi ja sovittelumenettelyt ovat yhä kesken, YVK ei voi vielä ratkaista sille mahdollisesti lähetettäviä korvaushakemuksia. YVK ei pysty myöskään ottaa kantaa Talvivaaran ympäristövahinkojen korvattavuuteen. Talvivaaran konkurssissa YVK:n kannalta merkittävä oikeudellinen epäselvyys liittyy jo aiheutettujen ympäristövahinkojen korvausvelvollisuuden siirtymisestä uudelle toimijalle.Ympäristövahinkolain mukaan korvausvelvollisuus ympäristövahingosta voi olla myös toiminnanjatkajalla.

Ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavalle korvaukselle on laissa asetettu enimmäismäärät. Pääsääntöisesti korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää, ettei korvausta saada perityksi korvausvelvolliselta. Jos asia on vireillä tuomioistuimessa, korvausvaatimus voidaan esittää vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut lainvoiman. Näin ollen korvausta ei kannata hakea ympäristövahinkovakuutuksesta ennen sovittelu- tai oikeudenkäyntimenettelyn päättymistä.

Ympäristövakuutuskeskus seuraa Talvivaaran tilanteen kehittymistä ja tiedottaa asiasta uudelleen vastuukysymysten selvittelyn edetessä.

Lisätietoja:

  • Vakuutus- ja korvausasioiden asiakaspalvelu, p. 040 450 4546
  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, 040 450 4259
  • Johtaja Janne Jumppanen, 0404 450 4543

etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Ympäristövakuutuskeskus turvaa viimekädessä vahingonkärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien aiheuttamat ympäristövahingot. Keskuksen jäseniä ovat kaikki ympäristövakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.yvk.fi 

25.09.2017