Talvivaaran ympäristövahinkovastuut selvittämättä

Uutinen 5.10.2016

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssia on jatkettu julkisselvitysmenettelyssä joulukuusta 2014 alkaen. Julkisselvityksen tavoitteena on varmistaa muun muassa jätteiden asianmukainen käsittely ja ympäristövahinkojen estäminen. Emoyhtiö Talvivaara Oyj:n yrityssaneerauksen ja kaivostoimintaa operoineen Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin jälkeen Talvivaaran kaivostoimintaa on jatkanut valtion omistama Terrafame Oy.

Keväällä 2016 Kainuun käräjäoikeudessa käsitellyn ympäristörikosasian yhteydessä esitetyt noin 140 vahingonkorvausvaatimusta erotettiin käsiteltäväksi erillisessä prosessissa. Käräjäoikeus aloitti kuitenkin syyskuussa sovittelun 41 korvausasiassa, joissa osapuolina ovat korvauksenhakijat ja konkurssivelallinen Talvivaara Sotkamo Oy. Lisäksi sovittelu aloitettiin 13 asiassa, joissa konkurssipesä on sovittelun osapuolena. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Terrafame Oy eivät ole mukana sovittelumenettelyssä.

- Oikeudenkäyntiprosessi ja sovittelumenettely ovat yhä kesken. Ympäristövakuutuskeskus ei voi näin ollen ottaa vielä kantaa Talvivaaran ympäristövahinkojen korvattavuuteen eikä ratkaista sille mahdollisesti lähetettäviä korvaushakemuksia, lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck Ympäristövakuutuskeskuksesta kertoo.

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) vastaa lain mukaisesti maksukyvyttömien ja tuntemattomaksi jääneiden yritysten aiheuttamista ympäristövahingoista ns. viimesijaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että saadakseen YVK:lta korvausta vahinkoa kärsineen on osoitettava, että korvausta ei ole saatu perityksi korvausvelvolliselta maksukyvyttömyyden takia eikä korvausta saada myöskään vastuuvakuutuksesta. Sama selvittämisvelvollisuus koskee myös mahdollisesta vakuudesta maksettavia korvauksia. Lisäksi on osoitettava aiheutunut ympäristövahinko.

- YVK:n kannalta Talvivaaran konkurssissa merkittävä ympäristövahinkovastuita koskeva oikeudellinen epäselvyys liittyy erityisesti jo aiheutettujen ympäristövahinkojen korvausvelvollisuuden siirtymiseen uudelle toimijalle. Ympäristövahinkolain mukaan korvausvelvollisuus ympäristövahingosta on tietyin edellytyksin myös toiminnan jatkajalla, Kronbäck selventää.

Korvausta ympäristövahinkovakuutuksesta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt on saanut tietää, että korvausta ei saada perityksi korvausvelvolliselta. Jos vahinkoa koskeva korvausasia on vireillä tuomioistuimessa, korvausvaatimus voidaan esittää vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut lainvoiman. Erityisestä syystä korvausvaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi myöhemminkin.

Ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavalle korvaukselle on lain mukaiset enimmäismäärät. Yhdestä vakuutustapahtumasta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on viisi miljoonaa euroa, mikäli tapaus on sattunut ennen 1.2.2015. Tämän jälkeen sattuneen tapahtuman osalta enimmäismäärä on kuusi miljoonaa euroa. Ennen 1.1.2016 tapahtuneista, kahdesta tai useammasta saman vakuutuskauden aikana ilmoitetuista vakuutustapahtumista voidaan maksaa korvausta enintään 8,5 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen tapahtuneista vahingoista korvauskatto on 10 miljoonaa euroa.

Ympäristövakuutuskeskus seuraa Talvivaaran tilanteen kehittymistä ja tiedottaa asiasta uudelleen vastuukysymysten selvittelyn edetessä.

Lisätietoja:

  • Vakuutus- ja korvausasioiden asiakaspalvelu, p. 040 450 4546
  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, 040 450 4259
  • Johtaja Janne Jumppanen, 0404 450 4543

    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Ympäristövakuutuskeskus turvaa viimekädessä vahingonkärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien aiheuttamat ympäristövahingot. Keskuksen jäseniä ovat kaikki ympäristövakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.yvk.fi

 

05.10.2016