Tiivistelmä vuoden 2018 toimintakertomuksesta

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) on kaikkien Suomessa ympäristövakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteistyöelin.

Vakuutus-, korvaus- ja aktuaariasiat

Ympäristövahinkovakuutuksia oli 1727 (1 441) kpl. Jatkettiin keskeneräisten vahinkotapausten käsittelyä. Vuoden aikana ei ilmennyt uusia vahinkotapahtumia, mutta uusia korvaushakemuksia kirjattiin 5 kpl.

YVK:n jäsenyhtiöiden harjoittaman ympäristövahinkovakuutuksen ennakkoriskimaksutulo oli 2,1 M€. Vuoden 2017 tarkistettu riskimaksutulo oli 2,1 M€ vastaavan ennakkoriskimaksutulon ollessa 2,2 M€. Vahingonkorvauksia maksettiin 4,6 (27,4) t€.

Vuoden aikana laadittiin jakojärjestelmän edellyttämät laskelmat, joiden pohjalta tehtiin vuoden 2017 lopullinen tasaus ja vuoden 2018 ennakkotasaus sekä määrättiin jakojärjestelmämaksu vuodelle 2019. Määritettiin vakuutuksen ottamisen laiminlyöneiltä vakuuttamisvelvollisilta yhteisöiltä perittävän hyvikkeen perusteena olevat keskimääräiset vakuutusmaksut vuodelle 2019.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

YVK perusti helmikuussa 2016 sisäisen työryhmän tekemään kilpailuoikeudellisen itsearvioinnin YVK:n ja YVP:n toiminnasta. Arvioinnissa huomioitiin erityisesti ryhmäpoikkeusasetuksen poistuminen maaliskuussa 2017. Työryhmän esityksestä YVK:n hallitus päätti korvata poolisopimuksen uudella vastuunjakosopimuksella, joka tuli voimaan 1.1.2018. Keskeisin muutos vastuunjakosopimukseen perustuvassa järjestelyssä koskee nimenomaan vastuiden jakoa. Poolin purkautuessa siirryttiin vakuutusmaksutuloon perustuvaan vastuunjakoon. Järjestelyllä ei ole vaikutusta vakuutusten myöntämiseen tai korvausmenettelyyn eikä näin ollen vakuutuksenottajien tai vahingonkärsineiden asemaan.

YVK:n hallitus päätti vuonna 2017 alentaa maksupromilleja 12 %. Uusia promilleja käytettiin 1.1.2018 alkaen. Toimialojen riskiluokituksiin ei tehty muutoksia.

Ympäristönsuojelulain uudistamista jatkettiin sujuvoittamalla lupa-asioita ja täsmentämällä ympäristöviranomaisten toimivaltuuksia.

Oikeusministeriön (OM) alainen, konkurssilainsäädännön tarkistamista varten koottu työryhmä esitti selvityksensä perusteella ratkaisua ympäristövastuiden aseman selkeyttämiseksi konkurssitilanteissa. Selvitystyöhön perustuva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa. YVK kannatti erityisesti epäselvän oikeustilan selkeyttämistä.

Marraskuussa 2018 annettiin hallituksen esitys laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (PIMA-lainsäädäntö). Tukea voitaisiin myöntää harkinnanvaraisesti julkisille yhteisöille, yhtiöille ja muille yhteisöille sekä luonnollisille henkilöille. YVK tuotti lainvalmistelutyötä varten tietoa ympäristövahinkovakuutusjärjestelmästä. Lain on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2020.

TOVA-rahoitusmallin jatkokehitys otettiin jälleen vuonna 2018 ympäristöministeriön strategiaan kehittämiskohteeksi. YM:n mukaan työ jatkuu vuonna 2019 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmalla, jolla pyritään selvittämään parhaat käytännöt ympäristövahinkojen korvauksien rahoittamiseksi maksukyvyttömyystilanteessa. YVK seuraa kehitystä tiiviisti ja pyrkii aktiivisesti osallistumaan lainsäädäntötyöhön.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti, ja YVK on muutoksessa aktiivinen toimija. YVK:ssa seurataan alan lainsäädäntökehitystä ja ollaan valmiina osallistumaan YM:ssä jatkuvaan TOVA-rahoitusmallin jatkokehitystyöhön sekä muuhun ympäristölainsäädännön valmisteluun.

Viestintä

Median kiinnostuksen kohteeksi nousi Talvivaaran (Terrafame) kaivoksen toiminta. Aiheesta päivitettiin tiedote verkkosivuille ja annettiin haastatteluita.

Päivitetty Ympäristövahinkovakuutus Suomessa -esite julkaistiin kieliversioineen.

Hallinto

YVK:n toimisto on yhteinen Liikennevakuutuskeskuksen (LVK), Potilasvakuutuskeskuksen (PVK), Lääkevahinkovakuutuspoolin (LVP) ja eräiden muiden poolien kanssa. Toimintakustannukset on jaettu ryhmän organisaatioille aiheutumisperiaatteella.

Toimielimet 2018


Hallitus

 • Matti Sjögren, If, puheenjohtaja
 • Mika Aho, Fennia
 • Maria Blomstedt, Folksam
 • Kristiina Ellmén, OP, varapuheenjohtaja
 • Mikko Suomalainen, LähiTapiola

YVK:n toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Ympäristövakuutuksesta vastuullisen liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Korvauskäytäntö, lainsäädäntöjohtaja Asko Nio
 • Aktuaarijohtaja Ville Lilja
 • Viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen 10.8.2018 saakka
 • Viestintäjohtaja Sari-Leena Lund 1.9.2018 alkaen
 • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck

Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Terhi Latvala KHT (valvontatilintarkastaja)
 • Janne Elo KHT

 

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Ympäristövakuutuskeskuksen toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

19.11.2019