Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2017

Miljöförsäkringscentralen (MFC) är ett samarbetsorgan för alla försäkringsbolag som tillhandahåller miljöförsäkringar i Finland.

Försäkrings-, ersättnings- och aktuarieärenden

Antalet miljöskadeförsäkringar uppgick till 1 441 (1 425). Vi tog emot en ny miljöskadeanmälan. Vi fortsatte handlägga icke fastställda skadefall. I två fall hänsköts ärendet till allmän domstol, där MFC var regressborgenär.

MFC:s medlemsbolag redovisar en del av sin premieinkomst inom miljöförsäkring till poolen, och denna andel var 1,9 (1,9) mn euro. 1,7 (1,7) mn euro av detta belopp täckte risken för okända eller oförsäkrade skadevållare och 0,2 (0,2) mn euro utgjorde återförsäkringspremier avsedda som täckning mot risken för insolventa försäkringstagare. Intäkterna av debiterad gottgörelse från oförsäkrade uppgick till 6 500 (900) euro. De utbetalda skadeersättningarna under året uppgick till 27 400 (71 900) euro.

Inom fördelningssystemet gjordes beräkningar för slutlig utjämning år 2016 och förhandsutjämning år 2017, och systemavgiften för år 2018 fastställdes. Medelpremier fastställdes för 2018 års debiteringar av gottgörelse från försäkringspliktiga organisationer som underlåtit att teckna försäkring.

Förändringar i omvärlden

I februari 2016 tillsatte MFC en intern arbetsgrupp för konkurrensrättslig självutvärdering av MFC:s och MSF:s verksamhet. I utvärderingen tog man i beaktande att gruppundantagsförordningen slutar gälla i mars. På föredragning av arbetsgruppen beslöt MFC:s styrelse att ersätta poolavtalet med ett nytt ansvarsfördelningsavtal (träder i kraft 1.1.2018).

MFC:s styrelse beslöt i augusti att sänka premiepromillen med 12 procent fr.o.m. 1.1.2018. Det har inte gjorts ändringar i branschernas riskklassificering.

Miljötillståndsförfarandet förenklades i samband med revideringen översynen av miljöskyddslagen genom att lätta på tillståndsplikten för verksamheter i den nationella förteckningen. Tillståndsplikten avskaffades i sin helhet från sådana verksamheter som har obetydliga miljökonsekvenser på allmän nivå.

I maj trädde en ny lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i kraft. Miljöministeriet (MM) inledde dessutom en utredning om en ny lag som ersätter systemet för avfallshantering.

Mandatperioden för den arbetsgrupp som Justitieministeriet (JM) tillsatt, för att granska konkurslagstiftningen förlängdes till mars 2018.

Bedömning av sannolik framtida utveckling

MFC medverkar aktivt i omvärldsförändringarna. Vi följer upp hur lagstiftningen utvecklas och har beredskap att delta i MM:s eventuella vidareutveckling av TOVA-finansieringen samt i beredningen av övrig miljölagstiftning.

Kommunikation

Talvivaara-gruvan (Terrafame) var föremål för stort medieintresse. Vi uppdaterade vår webbplats i höstas med ett pressmeddelande och gav intervjuer i ämnet.

Vi lade också ut några exempelfall om ersättningar på webbplatsen. Broschyren om miljöskadeförsäkring i Finland uppdaterades i slutet av året.

Administration

Försäkringscentralens (FC:s) byrå är gemensam för Trafikförsäkringscentralen (TFC), Patientförsäkringscentralen (PFC), Läkemedelsskadeförsäkringspoolen (LFC) och vissa andra pooler. Verksamhetskostnaderna har fördelats mellan organisationerna enligt uppkomstprincipen.

Organ 2017

Styrelse

 • Matti Sjögren, If, ordförande
 • Mika Aho, Fennia
 • Maria Blomstedt, Folksam
 • Kristiina Ellmén, OP, vice ordförande
 • Mikko Suomalainen, LokalTapiola

MFC:s verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Janne Jumppanen, direktör, trafikförsäkring (miljöförsäkringsansvarig enhet)
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör, ersättningspraxis
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör till 29.9.2017
 • Ville Lilja, aktuariedirektör från 20.11.2017
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef
 • Visa Kronbäck, juridisk chef

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR
 • Janne Elo CGR

Övervakningsrevisor var Jari Miikkulainen CGR.

Officiella bokslut finns till påseende på Miljöförsäkringscentralens kontor, Östersjögatan 11–13.

 

07.05.2018