Vad ersätts?

Primärt ersättningsansvar har den som utfört den skadeorsakande handlingen. Miljöförsäkringscentralen handhar centraliserat handläggningen och utbetalningen av ersättningarna, då skadeorsakaren förblir okänd eller har konstaterats vara insolvent.

Som miljöskada ersätts skador som verksamhet på ett visst område har orsakat genom förorening av vatten, luft eller mark, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller lukt eller någon annan liknande störning.

24.03.2015