• person- och sakskador enligt skadeståndslagen
  • rent ekonomiska skador om de inte är ringa
  • andra miljöskador upp till ett skäligt belopp
  • kostnader för avvärjande av skada
  • kostnader för återställande av miljön.
24.03.2015