Lausunto konkurssilain tarkistamista koskevan työryhmän mietinnöstä

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) pitää konkurssilain tarkistamista kannatettavana. YVK kiinnittää huomiota ympäristölainsäädännön jatkokehittämistarpeeseen. Esitetyllä sääntelyllä ei ratkaista esimerkiksi vakuutusjärjestelmässä tai vakuus-, valvonta- ja hallintopakkomenettelyssä nykyisin havaittuja ongelmia. Erityisesti ympäristön kannalta riskialttiiden yritysten viranomaisvalvontaan tulisi kiinnittää huomiota, sillä konkurssin jälkeen ympäristöasioiden asianmukainen hoito on pääsääntöisesti vaikeampaa kuin vielä toiminnan aikana.

Lausunto konkurssilain tarkistamista koskevan työryhmän mietinnöstä 30.4.2018 (pdf)