Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2016

Miljöförsäkringscentralen (MFC) är ett samarbetsorgan för alla försäkringsbolag som tillhandahåller miljöförsäkringar i Finland.

Försäkrings- och ersättningsärenden

Antalet försäkringar uppgick till 1 425 (1 441). MFC:s medlemsbolag redovisar en del av sin premieinkomst inom miljöförsäkring till poolen och för år 2016 var denna andel 2,1 (2,1) mn euro. 90 % eller 1,9 (1,9) mn euro av detta belopp täcker risken för okända eller oförsäkrade skadevållare och 10 % utgör återförsäkringspremier som täcker risken för insolventa försäkringstagare. Intäkterna av debiterad gottgörelse från oförsäkrade uppgick till 900 euro. De utbetalda ersättningarna under året uppgick till 66,9 (47,4) t euro.

År 2016 gjordes inga nya anmälningar om miljöskador till MFC.

Aktuarieärenden

Inom fördelningssystemet gjordes beräkningar för slutlig utjämning år 2015 och förhandsutjämning år 2016 och systemavgiften för år 2017 fastställdes. Medelpremier fastställdes för 2017 års debiteringar av gottgörelse från försäkringspliktiga organisationer som underlåtit att teckna försäkring.

Omvärld

MM utarbetade år 2015 ett utkast till en proposition om ändring av miljöskyddslagen. MFC ställde sig bakom förslagen att utöka och specificera myndigheternas befogenheter. Lagstiftningsinitiativet avancerade dock inte under 2016. MM:s beslut om vidareutveckling av TOVA-finansieringen har skjutits upp och ärendet gick inte framåt under 2016.

Kommunikation

Under 2016 var gruvan Talvivaara (Terrafame) föremål för mediernas intresse. Vi uppdaterade vår webbplats med ett pressmeddelande och gav intervjuer i ämnet.

Kriskommunikationsplanen testades i en övning. Medieträningen fortsatte som ett regelbundet tillvägagångssätt. Regeringen slog fast att MFC:s webbplats kan offentliggöra fall från miljöförsäkringsnämnden.

Framtidsperspektiv

Omvärlden förändras och MFC är aktiv i denna förändring. MFC följer upp hur lagstiftningen utvecklas och har beredskap att delta i MM:s eventuella vidareutveckling av TOVA-finansieringen samt i beredningen av nästa översyn av miljöskyddslagen.

I februari 2016 tillsatte MFC en intern arbetsgrupp för konkurrensrättslig självutvärdering av MFC:s och MSF:s verksamhet. I horisonten sågs ett slopande av kommissionens s.k. gruppundantagsförordning. Arbetet i gruppen följdes upp av MFC:s styrelse under 2016 och självutvärderingen fortsätter.

Organ 2016

Styrelse

 • Matti Sjögren, If, ordförande
 • Pekka Mäkinen, Fennia, vice ordförande
 • Maria Blomstedt, Folksam
 • Kristiina Ellmén, Pohjola
 • Mikko Suomalainen, LokalTapiola

MFC:s verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Janne Jumppanen, direktör, trafikförsäkring (miljöförsäkringsansvarig enhet)
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör, ersättningspraxis
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef
 • Visa Kronbäck, juridisk chef

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR
 • Janne Elo CGR

Övervakningsrevisor var Jari Miikkulainen CGR.

Officiella bokslut finns till påseende på Miljöförsäkringscentralens kontor, Östersjögatan 11–13.

 

07.04.2017