Skydd mot
miljöskador

Primärt ersättningsansvar vid miljöskador har den som genom sin verksamhet har orsakat skadan. Miljöförsäkringscentralen tryggar dock i sista hand den skadelidandes rättigheter genom att ersätta miljöskador i fall där den vållande parten förblir okänd eller är insolvent. Centralens medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar miljöskadeförsäkringar i Finland.