Ersättningsansvar vid miljöskador har den som genom sin verksamhet har orsakat skadan.

Förorsakaren ska ersätta miljöskadan till fullt belopp, inklusive kostnaderna för avvärjande av skada och återställande av miljön i sitt tidigare skick.

Den lagstadgade miljöskadeförsäkringen tryggar att den skadelidande får ersättning i det fall att

  • ersättningarna inte kan uppbäras till fullt belopp av det företag som vållat skadan eller ur en eventuell ansvarsförsäkring som företaget tecknat
  • den som vållat skadan är insolvent eller okänd
  • skadan inte är ersättningsgill enligt lagen om oljeskyddsfonden
  • skadan har inträffat i samband med verksamhet efter 1.1.1999

Lagen om ersättning av miljöskador gäller inte skador som ska ersättas med stöd av någon annan lag, med vissa undantag såsom produktansvarslagen. Detta innebär att till exempel skador som ska ersättas med stöd av trafikförsäkringslagen inte ersätts som miljöskador.

En förutsättning för ersättning är att det föreligger ett sannolikt orsakssamband mellan den verksamhet som avses i lagen och skadan.