Webbsidans undersidor:

Miljöförsäkringscentralen (MFC) tryggar i sista hand den skadelidandes rättigheter genom att ersätta miljöskador i fall där den vållande parten förblir okänd eller är insolvent. Centralens medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar miljöförsäkringar i Finland.

Miljöförsäkringscentralens uppgifter:

  • Handhar ersättningar för miljöskador då den vållande parten är okänd, oförsäkrad eller insolvent
  • Reglerar ersättningarna för andra skador som medlemsbolagen remitterat till centralen'
  • Uppbär gottgörelserna för försummade försäkringar
  • Beräknar riskpremier
  • Ger anvisningar för att utveckla försäkringsverksamheten
  • Ansvarar för informationen om miljöförsäkringsverksamheten
  • Fungerar som medlemsbolagens samarbetsorgan