Miljöförsäkringscentralen handhar centraliserat handläggningen och utbetalningen av ersättningarna, då skadeorsakaren förblir okänd eller har konstaterats vara insolvent.

Som miljöskada ersätts skador som verksamhet på ett visst område har orsakat genom förorening av vatten, luft eller mark, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller lukt eller någon annan liknande störning.

Läs mer: Broschyr om miljöskadeförsäkring i Finland (pdf) 

Miljöskador som ersätts

  • person- och sakskador enligt skadeståndslagen
  • rent ekonomiska skador om de inte är ringa
  • andra miljöskador upp till ett skäligt belopp
  • kostnader för avvärjande av skada
  • kostnader för återställande av miljön.

Subsidiärt ersättningssystem

Ersättningarna utbetalas upp till maximalt belopp från försäkringen endast när den skadelidande inte kan få ersättning av den som vållat skadan eller från något annat ersättningssystem.

Maximal ersättning och självrisk

Ersättningsbeloppet är högst 5 miljoner euro för en skadehändelse (maximal ersättning 6 mn euro om skadan inträffat efter 1.2.2015) och sammanlagt högst 8,5 miljoner euro för alla anmälda skador under kalenderåret (maximal ersättning 10 mn euro om skadan inträffat efter 1.1.2016).

Från ersättningen dras av den skadelidandes självriskandel som är 300 euro för fysiska personer och 3 000 euro för juridiska personer.