Ensisijaisesti vastuussa ympäristövahingosta on vahingon aiheuttanut toiminnan harjoittaja. Ympäristövakuutuskeskus hoitaa keskitetysti korvauskäsittelyn ja korvausten maksamisen, kun vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi.

Ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä.

Korvattaviksi ympäristövahingoiksi luetaan:

  • henkilö- ja esinevahingot vahingonkorvauslain mukaisesti
  • puhdas varallisuusvahinko, jos se ei ole vähäinen
  • muu ympäristövahinko kohtuulliseen määrään asti
  • vahingontorjuntakustannukset
  • ennallistamiskustannukset

Toissijainen korvausjärjestelmä

Korvaukset maksetaan enimmäismääriin asti toissijaisesti eli silloin, kun vahinkoa kärsinyt ei voi saada korvausta vahingon aiheuttajalta tai mistään muusta korvausjärjestelmästä.

Korvauksen enimmäismäärä ja omavastuu

Enimmäiskorvaus on 5 miljoonaa euroa yhdestä vahinkotapahtumasta (enimmäiskorvaus 6 M€, kun vahinko on tapahtunut 1.2.2015 jälkeen) ja yhteensä 8,5 miljoonaa euroa kaikista kalenterivuoden aikana ilmoitetuista vahingoista (enimmäiskorvaus 10 M€, kun vahinko on tapahtunut 1.1.2016 jälkeen).

Korvauksesta vähennetään vahinkoa kärsineen omavastuuosuutena 300 euroa, jos vahinkoa kärsinyt on luonnollinen henkilö ja 3 000 euroa, jos vahinkoa kärsinyt on oikeushenkilö.

Voit myös ladata esitteen ympäristövakuutuksesta:

Lataa YVK:n esite (pdf)