Oikaisumenettely

Jos Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) antama päätös on vahinkoa kärsineen, korvauksen hakijan tai muun asianosaisen mielestä perustunut esimerkiksi puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, tämä voi pyytää YVK:ta oikaisemaan päätöstä. Oikaisupyynnön yhteydessä tulee ilmoittaa miltä osin päätös vaaditaan oikaistavaksi sekä perusteet oikaisupyynnölle.

Ympäristövakuutuslautakunta

YVK:n antamaan korvauspäätökseen tyytymättömällä vahinkoa kärsineellä, korvauksenhakijalla tai muulla asianosaisella on oikeus hakea ympäristövakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta. Suositusta haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Hakemus on tehtävä 60 päivän kuluessa korvauspäätöksen antamisesta, ja siitä tulee käydä ilmi, mihin tyytymättömyys kohdistuu ja sen perusteet.

Jos YVK ei noudata lautakunnan antamaa ratkaisusuositusta, sen on 30 päivän kuluessa ratkaisusta tiedon saatuaan ilmoitettava korvauspäätökseen tyytymättömälle sekä lautakunnalle kirjallisesti uudesta päätöksestä perusteluineen sekä merkittävä päätökseensä, että se poikkeaa lautakunnan antamasta ratkaisusuosituksesta.

Käsittely ympäristövakuutuslautakunnassa on maksuton.

Kanteen vireille paneminen

Korvausta koskeva kanne voidaan panna vireille käräjäoikeudessa vasta, kun ympäristövakuutuslautakunta on ensin antanut YVK:n korvauspäätöksestä lausunnon.