Rättelseförfarande

Om MFC:s beslut enligt den skadelidandes, den ersättningssökandes eller någon annan berörd parts åsikt grundat sig på exempelvis en bristfällig eller felaktig utredning, kan denna part begära ändring av MFC:s beslut. I samband med rättelseyrkandet ska anges vilka delar av beslutet rättelseyrkandet gäller samt grunderna för yrkandet.

Miljöförsäkringsnämnden

En skadelidande, ersättningssökande eller annan berörd part som är missnöjd med MFC:s beslut har rätt att ansöka hos miljöförsäkringsnämnden om en rekommendation till avgörande. Rekommendationen söks genom en skriftlig ansökan till nämnden. Ansökan ska görs inom 60 dagar efter ersättningsbeslutet, och av den ska framgå vad missnöjet gäller och grunderna för det.

Om MFC inte följer nämndens rekommendation till avgörande ska den inom 30 dagar efter att ha fått kännedom om avgörandet skriftligen meddela den som meddelat om missnöje med ersättningsbeslutet och nämnden om det nya beslutet med motiveringar samt ange i sitt beslut att det avviker från nämndens rekommendation till avgörande.

Behandlingen i miljöförsäkringsnämnden är avgiftsfri.

Anhängiggörande av klagomål

Ett klagomål i ett ersättningsärende kan anhängiggöras i tingsrätten först när miljöförsäkringsnämnden har gett ett utlåtande om MFC:s ersättningsbeslut.