Försäkringsskyldigheten gäller inte firma – inte ens om miljötillståndet för dess verksamhet handlagts och beviljats av statens miljömyndighet. Försäkringsskyldigheten gäller inte heller en privaträttslig sammanslutning som verkar med miljötillstånd som handlagts och beviljats av en kommunal miljöskyddsmyndighet.

Försäkringsskyldigheten gäller inte heller verksamhet som omfattar upplagring eller distribution av olja eller oljeprodukter, tillverkning av smörjmedel, sanering av förorenade områden eller tillgodogörande av avfall om det inte på andra grunder krävs miljötillstånd av statens miljötillståndsmyndighet. Ersättning för skada som orsakas av upplagring eller distribution av olja eller oljeprodukter ska sökas hos den som vållat skadan eller från oljeskyddsfonden.