Sådana privaträttsliga sammanslutningar där verksamheten är förenad med väsentlig risk för miljöskada eller generellt medför olägenheter för miljön ska ha en miljöskadeförsäkring.

Försäkringsskyldigheten gäller sammanslutningar som för sin verksamhet behöver:

  • Miljötillstånd av statens miljömyndighet (RFV)
  • Tillstånd för hantering och upplagring av farliga kemikalier eller explosiva varor som beviljas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Tillsyn av försäkringsskyldigheten utövas av Närings-, trafik och miljöcentralerna (NTM-centralerna). De och Miljöförsäkringscentralen ger information om huruvida ett företag omfattas av försäkringsskyldigheten.