Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har du bland annat rätt att få öppen och transparent information om hanteringen av dina personuppgifter, granska dina uppgifter i vårt personregister, kräva att felaktiga uppgifter rättas och att motsätta dig hantering av onödiga uppgifter. Du bör observera att när hanteringen grundar sig på en lagstadgad skyldighet som ålagts Försäkringscentralen kan vissa rättigheter vara begränsade.

Du kan utöva dina rättigheter, som beskrivs närmare nedan, genom att kontakta oss enligt anvisningarna under Kontaktuppgifter. Vi besvarar din begäran inom en månad efter att vi har tagit emot begäran.

Rätt att få tillgång till uppgifter och rättelse av uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få en kopia av ifrågavarande uppgifter.

Du har rätt att begära rättelse av eventuella fel i personuppgifterna och att komplettera eventuella bristfälliga uppgifter. För att de föreskrivna rättigheterna ska kunna verkställas kan det krävas en begäran om rättelse av uppgifter i den primära källan. Till exempel begäran om rättelse av fel i patientjournaler eller läkarutlåtanden ska lämnas direkt till vårdinstitutionen.

Rätt att begränsa hanteringen och att avlägsna uppgifter

I vissa situationer har du rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas eller att dina personuppgifter avlägsnas. Rätten att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas eller att dina personuppgifter avlägsnas gäller dock inte behandling av personuppgifter i samband med lagstadgade försäkringar och situationer där behandlingen grundar sig på en lagstadgad skyldighet. Rätten att avlägsna uppgifter kan till exempel gälla situationer där samtycket till grunden för behandlingen återkallas eller personuppgifterna inte länge behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen har samlats.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du har rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat till oss i strukturerad och allmänt använd form samt rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig, om hanteringen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke eller avtal. Rätten gäller dock inte behandling av personuppgifter i samband med lagstadgade försäkringar och situationer där behandlingen grundar sig på en lagstadgad skyldighet.

Rätt att motsätta sig hantering

Du har rätt att motsätta dig hanteringen av dina personuppgifter till den del hanteringen grundar sig på genomförande av vår eller en tredje parts berättigade nytta, till exempel i kundrelationen. Du har rätt att när som helst motsätta dig hantering av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte samt profilering av dina personuppgifter.

Besvärsrätt

Om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning kan du anföra besvär till dataskyddsmyndigheten. Mer information: https://tietosuoja.fi/sv/framsida