Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä, tietosuojaviranomaisten antamia ohjeistuksia sekä finanssialalla noudatettavaa hyvää tiedonhallinta- ja -käsittelytapaa.

Asianmukaisella, tietoturvallisella ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä varmistamme, ettei henkilötietoja käytetä oikeudettomasti eikä yksityisyyttä vaaranneta missään tilanteessa. Henkilötietojen suojauksessa noudatetaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Koulutamme henkilöstöä säännönmukaisesti ja seuraamme henkilötietoa sisältävien järjestelmien käyttöä. Käsittely on ehdottoman luottamuksellista, noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja rajoittuu siihen, mikä on välttämätöntä henkilötietojen käyttötarkoitus huomioiden.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin tai niin kauan kuin sopimus tai lainsäädäntö edellyttävät. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tai anonymisoimalla eli tunnistamattomaksi muuttamalla tarpeettomia henkilötietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta tai lakisääteistä velvoitetta. Mahdollisissa siirroissa kolmansiin maihin, eli EU:n/ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Jos käytämme alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, olemme itse vastuussa näiden alihankkijoiden toiminnasta. Kaikki palveluntuottajat, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä puolestamme, valitaan huolellisesti ja niiltä edellytetään korkeinta mahdollista tietosuojaa. Mahdollisten alihankkijoiden kanssa tehdään sopimus, jossa sopimuskumppanit sitoutuvat toimimaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.