Vem är skyldig att teckna försäkring?

Sådana privaträttsliga sammanslutningar där verksamheten är förenad med väsentlig risk för miljöskada eller generellt medför olägenheter för miljön ska ha en miljöskadeförsäkring. Försäkringsskyldigheten gäller sammanslutningar som för sin verksamhet behöver

  • Miljötillstånd av statens miljömyndighet (RFV)
  • Tillstånd för hantering och upplagring av farliga kemikalier eller explosiva varor som beviljas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).


Vem ska inte ha försäkring?

14.11.2018