Aluehallintovirasto antoi päätöksen Terrafamen korvausvastuusta

Tiedote 9.3.2020

Aluehallintovirasto (AVI) antoi 5.3.2020 päätöksen, jossa Talvivaaran kaivostoimintaa jatkanut Terrafame määrättiin maksamaan korvauksia rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Korvausten yhteismäärä korkoineen on noin 495 000 euroa. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Nyt määrätyt korvaukset liittyvät pääsääntöisesti ympäristölupien mukaisesta toiminnasta vuosina 2013-2016 syntyneisiin päästöihin.  AVIn päätös ei koske Terrafamen kaivokselta purkuputken kautta Nuasjärveen johdettavia käsiteltyjä jätevesiä, joiden osalta AVI antaa erillisen päätöksen myöhemmin. Päätöksessä ei käsitelty myöskään rikokseen perustuvia vahinkoja, joiden käsittely jatkuu Kainuun käräjäoikeudessa. Ympäristövahinkoja koskeva rikosprosessi päättyi marraskuussa 2019 Korkeimman oikeuden annettua lainvoimaisen ratkaisunsa. Tiedotteemme 22.11.2019: Talvivaaran ympäristövahinkojen rikosprosessi päättyi.

Mitä tämä tarkoittaa korvausvaatimusten osalta?

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) vastaa ympäristövahinkovakuutuslain mukaisesti maksukyvyttömien ja tuntemattomaksi jääneiden yritysten aiheuttamista ympäristövahingoista. YVK:n korvausvelvollisuus on kuitenkin niin sanotusti viimesijaista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saadakseen ympäristövahinkovakuutuslain nojalla korvausta, vahinkoa kärsineen on aiheutuneen ympäristövahingon lisäksi osoitettava, että korvausta ei ole saatu perityksi korvausvelvolliselta maksukyvyttömyyden takia eikä korvausta saada myöskään kyseisen toimijan vastuuvakuutuksesta tai asetetusta vakuudesta. Ympäristövahinkolain mukaan korvausvelvollisuus ympäristövahingosta voi olla myös toiminnanjatkajalla.

Korvausvaatimuksia koskevan oikeudellisen selvittelyn ollessa yhä kesken Aluehallintovirastossa ja tuomioistuimessa YVK ei edelleenkään voi ratkaista sille lähetettyjä korvaushakemuksia. Jos vahinkoa kärsineelle suoritetaan vahingon johdosta korvausta jonkin muun lain nojalla, vähennetään maksettu määrä mahdollisesta vakuutuksesta maksettavasta korvauksesta.

YVK seuraa Talvivaaran ympäristövahinkovastuita koskevan tilanteen kehittymistä ja tiedottaa asiasta uudelleen selvittelyn edetessä.

Lisätietoja:
Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, p. 040 450 4259, visa.kronback(at)vakuutuskeskus.fi

Ympäristövakuutuskeskus turvaa viimekädessä vahingonkärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien aiheuttamat ympäristövahingot. Keskuksen jäseniä ovat kaikki ympäristövakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.