Metallien pintakäsittelylaitos – välittömästi uhkaavan ympäristövahingon vaaran torjunta

Metallien pintakäsittely-yritys X Oy oli harjoittanut vuodesta 2001 alkaen vuokraamallaan kiinteistöllä ja omistamissaan tuotantorakennuksissa metallien elektrolyyttistä ja kemiallista pintakäsittelyä (muun muassa syanidilla). X Oy asetettiin konkurssiin 4/2012.

Välittömästi konkurssin jälkeen oli konkurssipesä, ja pesän varojen loppumisen jälkeen kiinteistön omistaja vuokranantaja A Oy, puhdistanut tuotantolaitoksen sisätiloja sekä tyhjentänyt kemikaalisäiliöitä, suoja-altaita ynnä muita kiinteistöllä olleita ihmisille ja ympäristölle vaarallisiksi arvioituja rakennelmia ja alueita.

Muutaman kuukauden kuluttua edellä mainituista puhdistustoimista syksyllä 8/2012 naapurikiinteistöjen omistajat epäilivät kiinteistöltä kulkeutuvan vaarallisia kemikaaleja ainakin pinta- ja sadevesiviemäreiden kautta läheiseen jokeen. Myös epämiellyttävää hajua oli kesän ja syksyn aikana toistuvasti kantautunut lähiympäristöön.

Kunnan ympäristöviranomaisten ja pelastuslaitoksen tekemässä tarkastuksessa havaittiin, että kemikaalisäiliöiden tyhjennyksistä huolimatta ne vuotivat joko suoraan laitosalueen maaperään tai ainakin kiinteistön viemäriverkostoon. Lisäksi avopintaiset altaat, valumakaivot ynnä muut tuotantoputkistot ja viemärit sisälsivät arviolta yhteensä kymmeniä kuutioita myrkyllistä nestettä.

Ne olivat täyttyneet kesän aikana uudelleen muun muassa sadevedestä. Viemäristö oli täynnä ja mahdollisesti jo ylivuotanut. Seuraavan sadesään arvioitiin viimeistään johtavan ylivuotoon ja kemikaalien kulkeutumiseen läheiseen jokeen ja sitä kautta pitkälle joen alapuolisille alueille.

Kiinteistön omistajan A Oy:n toimeksiannosta säiliöt ja viemäristö tyhjennettiin ja niiden sisältämä neste kuljetettiin asianmukaiseen hävitykseen. Avopintaiset altaat, kaivot ym. säilytysrakennelmat katettiin ja eristettiin siten, ettei niihin enää päässyt vettä ja ettei niiden rakenteisiin imeytyneistä kemikaaleista aiheutuisi haihtumisesta johtuvaa hajuhaittaa ympäristölle. Osa viemäreiden yhteyksistä kiinteistön ulkopuolelle katkaistiin ja kaivoja täytettiin hiekalla.

Korvaukset

A Oy haki YVK:lta korvausta syksyllä 2012 suorittamistaan toimenpiteistä yhteensä 120 000 euroa.

YVK totesi, että yrityksen konkurssiin menemisen jälkeen sen toiminnassa käytetyn kiinteistön puhdistamista muun muassa tuotantoraaka-aineista ja tuotantojätteistä ei korvata ympäristövahinkovakuutuksesta.

Ottaen kokonaisuutena huomioon kiinteistöllä olleiden nesteiden kemikaalisisältö, sen laatu ja määrä sekä kiinteistön muut olosuhteet YVK kuitenkin totesi, että syksyllä 2012 A Oy:n toimenpiteillä oli torjuttu välittömästi ja konkreettisesti uhkaavan ympäristövahingon vaaraa naapurikiinteistöillä ja tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä virtaavan joen alapuolisilla alueilla.

Toimenpiteet olivat olleet kyseiseen kiireelliseen ja kriittiseen tilanteeseen suhteutettuna kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia sekä välttämättömiä ja tarpeellisia. Toimenpiteitä oli tehty vain siinä määrin ja siihen asti, että välitön ympäristövahingon uhka oli saatu torjuttua.

Toimenpiteitä ei pidetty konkurssipesän tai kiinteistön omistajan normaaliin toiminta- ja huolellisuusvelvollisuuden piiriin kuuluvina jätehuollon toimina.

A Oy:n korvaushakemuksessa oli siten kysymys ympäristövahingon vaaran uhan torjuntakulujen korvaamisesta ympäristövahinkovakuutuksesta.

YVK korvasi A Oy:lle vaaditun mukaisesti vähentäen 3 000 euron omavastuuosuuden.