Talvivaaran ympäristövahinkovastuiden käsittely jatkuu

Uutinen 19.12.2018

Kainuun käräjäoikeudessa käsitellyn Talvivaaran kaivokseen liittyvän ympäristörikosasian yhteydessä esitetyt noin 140 yksityisoikeudellista vahingonkorvausvaatimusta erotettiin käräjäoikeuden päätöksellä käsiteltäväksi erillisessä prosessissa vuonna 2016. Osa korvausvaatimuksista siirrettiin sovittelumenettelyyn, jossa asianosaisia olivat korvauksenhakijat, konkurssivelallinen ja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä. Emoyhtiö Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja kaivostoimintaa jatkanut Terrafame Oy eivät antaneet suostumustaan tuomioistuinsovitteluun eivätkä siten olleet sovittelussa mukana.

Sovittelumenettely päätettiin joulukuussa 2017 tuloksettomana. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä todettiin ylivelkaiseksi, eikä valtio katsonut asiassa olevan oikeudellisia perusteita korvausten maksamiseen. Valtio kiinnitti huomiota myös siihen, etteivät sovittelumenettelyssä olleet kaikki riita-asian kantajat mukana.

Sovittelumenettelyn päätyttyä korvausasioiden käsittely jatkunee yleisessä tuomioistuimessa, kun rikosasia on käsitelty loppuun eli se on saanut lainvoiman. Rikosasian käsittely etenee seuraavaksi korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus on myöntänyt kahdelle vastaajalle valitusluvan Rovaniemen hovioikeuden maaliskuussa 2018 antamaan ympäristörikoksia koskevaan tuomioon.

Ympäristövakuuskeskus ei toistaiseksi voi ratkaista sille esitettyjä korvausvaatimuksia

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) vastaa ympäristövahinkovakuutuslain mukaisesti maksukyvyttömien ja tuntemattomaksi jääneiden yritysten aiheuttamista ympäristövahingoista. YVK:n korvausvelvollisuus on kuitenkin ns. viimesijaista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saadakseen korvausta ympäristövahinkovakuutuslain nojalla vahinkoa kärsineen on aiheutuneen ympäristövahingon lisäksi osoitettava, että korvausta ei ole saatu perityksi korvausvelvolliselta maksukyvyttömyyden takia eikä korvausta saada myöskään ko. toimijan vastuuvakuutuksesta. Sama selvittämisvelvollisuus koskee myös mahdollisesta vakuudesta maksettavia korvauksia.

Korvausvaatimuksia koskevan oikeudellisen selvittelyn ollessa yhä kesken YVK ei voi vielä ratkaista sille lähetettyjä korvaushakemuksia. Talvivaaran konkurssissa YVK:n kannalta merkittävä oikeudellinen epäselvyys liittyy jo aiheutettujen ympäristövahinkojen korvausvelvollisuuden siirtymisestä uudelle toimijalle. Ympäristövahinkolain mukaan korvausvelvollisuus ympäristövahingosta voi olla myös toiminnanjatkajalla.

YVK seuraa tiiviisti Talvivaaran tilanteen kehittymistä ja tiedottaa asiasta uudelleen vastuukysymysten selvittelyn edetessä.

Lisätietoja:

  • Vakuutus- ja korvausasioiden asiakaspalvelu, p. 040 450 4546
  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, 040 450 4259
  • Johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543

etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Ympäristövakuutuskeskus turvaa viimekädessä vahingonkärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien aiheuttamat ympäristövahingot. Keskuksen jäseniä ovat kaikki ympäristövakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.yvk.fi

19.12.2018